DANH SÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN
(07/09/2022 10:49:51)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ mail

01

Nguyễn Trúc Phương

Chủ tịch UBND xã

0979701179

ntphuongxmtt.htb@vinhlong.gov.vn