XÃ MỸ THẠNH TRUNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(07/09/2022 10:49:09)

Vào ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị gồm: Thành viên Ủy ban bầu cử xã, Tổ trưởng Tổ bầu cử ấp. Tổng kết bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã tặng 08 giấy khen (06 giấy khen tập thể Tổ bầu cử ấp và 02 giấy khen cá nhân) thực hiện tốt bầu cử.